Højspændingsfejl i Galten, Låsby og Sorring

31. januar 2018

Strømafbrydelsen den 28. januar i Galten, Låsby og Sorring, der berørte ca 2000 forbruger, er genetableret. For et mindre antal forbrugere er strømforsyning genetableret som en midlertidig løsning ved hjælp af generator.

Eftersyn af fejlstedet

Efter kabelfejl foretager Dinel altid målinger, der skal lokalisere fejlstedet. Det sker senest dagen efter fejlens opståen.
Samtidig kan målingerne ofte give et billede af kablets aktuelle tilstand, og på dette grundlag træffes der beslutning om reparation eller udskiftning.

På baggrund af Dinels målinger på det aktuelle kabel, er det konklusionen, at en reparation og dermed holdbar idriftsætning af kablet er urealistisk. I øvrigt er kablet mere end 50 år gammelt og et såkaldt oliekabel. Ydermere har det også fejlet to gange inden for de sidste 3 år.  
Når der sker kabelfejl, medfører det normalt også ældning/forringelse af kablernes generelle tilstand.

Derudover indgik det pågældende kabel i forvejen i Dinels udskiftningsplan for de ca. 450 km. oliekabel, der ligger i Dinels forsyningsområde.

Udskiftning af forsyningskabel

På baggrund af ovennævnte blev det derfor besluttet at udskifte kablet. Dinel ønsker af hensyn til beboerne, at gravearbejdet gennemføres så hurtigt som muligt. Derfor er der også sat hele tre gravemaskiner på opgaven.

Derudover benytter Dinel anledningen til at øge den generelle forsyningssikkerhed i området ved i samme udgravning at lægge et højspændingskabel mere. Dette sikrer en bedre forsyningssikkerhed, og dermed kan forsyningen genoprettes hurtigere ved eventuelle afbrydelser i fremtiden.