Tilslutning af elproducerende anlæg i Dinels elnet

Hvis du som kunde skal have installeret et elproducerende anlæg, som eksempelvis et solcelleanlæg, en vindmølle eller et batteri i Dinels elnet, skal du have en autoriseret elinstallatør til at tilmelde anlægget hos Dinel.

For at sikre, at du som kunde ikke investerer i et elproducerende anlæg, du ikke kan få tilladelse til at tilslutte, er det vigtigt, at elinstallatøren tilmelder anlægget før det monteres og tilsluttes.

Når Dinel modtager tilmeldingen, laver vi en samlet vurdering af elnettets styrke og om elnettet kan håndtere yderligere produktion, eller om det skal forstærkes.

I det følgende kan du læse mere om processen for, hvordan autoriserede elinstallatører skal tilmelde et elproducerende anlæg.

Tilmelding og tilslutning

Inden tilmeldingen til Dinel

Hvis anlægsejeren ønsker at ansøge om nettoafregning af overskudsproduktion, skal vedkommende søge hos Energistyrelsen og følge deres procedure for ansøgning.

Læs mere om proceduren for ansøgning om nettoafregning på Energistyrelsen hjemmeside.

Selve tilmeldingen til Dinel

Den autoriseret elinstallatør skal indsende en tilmeldingsblanket til Dinel på installationsblanketten.dk. Husk at tilmeldingen skal være en udvidelse til en eksisterende installation. Aftagenummer/målenummer skal derfor angives i tilmeldingsblanketten.

Den autoriseret elinstallatør skal vedhæfte et eller flere udfyldte tekniske bilag samt eventuelt en nettilslutningsaftale. Du finder kravene til dokumentation og en liste over hvilke bilag, som skal udfyldes for hvilke anlæg, længere nede på denne side. 

Du skal desuden udfylde en stamdatablanket og vedhæfte den tilmeldingen på installationsblanket.dk.

Stamdatablanketten finder du på Green Power Denmarks hjemmeside. Blanketten skal bruges til at oprette produktionsanlægget hos Energistyrelsen.

Tilslutningen af anlægget

Når Dinel har modtaget, behandlet og anvist tilmeldingsblanketten, giver vi besked om, at anlægget må tilsluttes til den elektriske installation.

Når anlægget er oprettet i vores systemer, genererer vi et GSRN-nummer på 18 cifre, som er anlæggets unikke ID-nummer.

Når GSRN-nummeret er oprettet, sender vi det til den elinstallatør, som har tilmeldt anlægget. 

Oversigt over anlægsstørrelser

De gældende regler for nettilslutning af produktionsanlæg fremgår af Green Power Denmarks hjemmeside.

Dinel henviser til enhver tid til de gældende tekniske vejledninger, som kan findes på Green Power Denamarks hjemmeside.

Inddeling af produktionsanlæg i størrelseskategorier:

 • A. Produktionsanlæg op til og med 125 kW (*)
 • B. Produktionsanlæg over 125 kW op til og med 3 MW (**)
 • C. Produktionsanlæg over 3 MW op til og med 25 MW (***)
 • D. Produktionsanlæg over 25 MW (***)

(*) Produktionsanlæg under 0,8 kW er undtaget for kravene i afsnit 4.1.2, 4.2, 4.3 og 4.4 i ”Tilslutningskrav produktion LV”, som er krav fastsat i RfG’en.

(**) Kategori B-anlæg kan tilsluttes i både lavspændingsnet og mellemspændingsnet afhængig af anlæggets størrelse. Derfor findes denne i begge Green Power Denmarks vejledninger hhv. ”Tilslutningskrav produktion LV” og ”Tilslutningskrav produktion MV og HV”.

(***) Disse anlægskategorier er dækket af ”Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (>1 kV)”.

Procedure for tilmelding af forskellige anlægskategorier

Nedenfor finder du en beskrivelse af den dokumentation, som anlægsejeren skal levere til Dinel for at opnå en nettilslutningstilladelse.

Anlægsejeren har ansvaret for at overholde kravene beskrevet i Green Power Denmarks vejledning og for at dokumentere, at kravene er overholdt.

Dinel kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at produktionsanlægget opfylder kravene beskrevet i Green Power Denmarks vejledning.

Hvis produktionsanlægget er på positivlisten, skal bilag B1.1 indsendes til Dinel før idriftsættelsen.

Green Power Denmarks positivliste kan findes her

Hvis produktionsanlægget ikke er på positivlisten, skal følgende dokumentation indsendes til Dinel:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Elkvalitetsberegning (>50 kW-anlæg)
 • Udfyldt bilag B1.1 og B1.2 med teknisk dokumentation, der understøtter svarene afgivet i bilaget.

Der kan også anvendes produktcertifikater, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan. Produktcertifikaterne kan dække nogle af dokumentationskravene.

Tekniske bilag:

Bilag 1.1 Dokumentation for produktionsanlæg i kategori A 
Bilag 1.2 Dokumentation for produktionsanlæg i kategori A 

Følgende dokumentation skal sendes til Dinel:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Beskyttelsesfunktioner
 • Enstregsskema
 • Elkvalitetsberegning
 • Tolerance overfor spændingsdyk
 • Der kan også anvendes produktcertifikater, som er udstedt af et godkendt certificeringsorgan. Produktcertifikaterne kan dække nogle af dokumentationskravene. I forbindelse med dokumentation af produktionsanlæggets tekniske egenskaber skal der gennemføres prøvninger og simuleringer.

Tekniske bilag:

For anlæg tilsluttet på 0,4 kV:
Bilag 2 Dokumentation for produktionsanlæg i kategori B 

For anlæg tilsluttet på 10 kV:
Bilag 1 Dokumentation for kategori B 

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et kategori B produktionsanlæg, skal der ligeledes indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og Dinel.

Følgende skal udfyldes af anlægsejeren og vedhæftes ved tilmeldingen af et produktionsanlæg før Dinel kan behandle sagen.

Dokumentation leveres til Dinel som en del af proceduren for nettilslutning, som består af flere typer af tilladelser, før man kan få den endelige tilslutningstilladelse.

De forskellige trin af tilladelser er følgende:

 • Idriftsættelsestilladelse
 • Midlertidig nettilslutningstilladelse
 • Endelig nettilslutningstilladelse

For at få en midlertidig nettilslutningstilladelse skal anlægsejeren indsende bilag B2.1.

Sammen med bilaget skal der indsendes teknisk dokumentation, som understøtter de svar, som er afgivet i bilaget. Når dokumentationen er godkendt, udstedes den midlertidige nettilslutningstilladelse.

For at få den endelige nettilslutningstilladelse skal anlægsejeren indsende bilag B2.2. Når Dinel har godkendt dokumentationen, udstedes den endelige nettilslutningstilladelse.

Følgende dokumentation skal sendes til Dinel:

 • CE-overensstemmelseserklæring
 • Beskyttelsesfunktioner
 • Enstregsskema
 • Elkvalitetsberegning
 • Tolerance overfor spændingsdyk
 • PQ-diagram
 • Signalliste
 • Simuleringsmodel
 • Plan for overensstemmelsesprøvning
 • Verifikationsrapport
 • Udfyldt bilag B2.1, med teknisk dokumentation, der understøtter svarene afgivet i bilaget
 • Udfyldt bilag B2.2, med teknisk dokumentation, der understøtter svarene afgivet i bilaget

Tekniske bilag

Bilag 2 Dokumentation for kategori C og D 

Nettilslutningsaftale

Når der tilsluttes et kategori C eller D produktionsanlæg, skal der ligeledes indgås en nettilslutningsaftale mellem anlægsejer og Dinel.

Følgende skal udfyldes af anlægsejeren og vedhæftes ved tilmeldingen af et produktionsanlæg før Dinel kan behandle sagen.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller
tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål. 

Mere information

Du kan desuden læse mere i Green Power Denmarks vejledninger for tilslutning af produktionsanlæg.

Vejledning for nettilslutning af produktionsanlæg til lavspændingsnettet

Vejledning for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet