Standardbetingelser

Nedenstående standardbetingelser er gældende for alle aftaler mellem Dinel A/S (”Dinel”) og kunden (”Kunden”).

1. Tilbud og accept

1.1. Med mindre andet er angivet, er tilbud fra Dinel gældende i løbende måned + 30 dage fra tilbuddets datering.

1.2. Kundens skriftlige accept skal være uden forbehold og være Dinel inden acceptfristens udløb. Såfremt accepten måtte være uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. I et sådant tilfælde er Dinel ikke bundet, medmindre Dinel skriftligt har accepteret det nye tilbud.

1.3 Nærværende betingelser finder anvendelse og er en del af aftalegrundlaget, når Kunden accepterer tilbuddet.

2. Betaling

2.1. Medmindre andet er aftalt, forfalder købesummen til betaling 30 dage efter fakturadato. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Dinel berettiget til at beregne renter af betalingskravet i overensstemmelse med Rentelovens regler. Dinel opkræver ligeledes gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restancer.

2.2. Såfremt Kunden misligholder betalingsbetingelser, er Dinel berettiget til at indstille sin opfyldelse af aftalen med Kunden. Betales restancen ikke inden en af Dinel fastsat yderligere kort frist, er Dinel berettiget til at ophæve aftalen samt samtlige øvrige aftaler med Kunden. Ophævelse af aftalen afskærer ikke Dinel fra at kræve erstatning i forbindelse med Kundens misligholdelse.

3. Force majeure

3.1. I tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, strejke (lovlige, såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, oversvømmelser, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, sundhedskriser, epidemier, pandemier, sygdomskarantæner, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvorover Dinel ikke kan drages til ansvar, er Dinel berettiget til at udskyde levering af ydelser under aftalen eller annullere aftalen. Kunden kan hverken i tilfælde af Dinels udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Dinel.

4. Ansvarsbegrænsning

4.1. I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes Dinel, er Dinel ansvarlig for Kundens dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

4.2. Såfremt der måtte forekomme fejl eller mangler ved Dinels ydelse, som kan gøres gældende over for Dinel, er Dinel berettiget til, efter eget valg, at foretage afhjælpning eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, Kunden har reklameret over den pågældende fejl eller mangel. Såfremt Dinel foretager afhjælpning eller omlevering, er Kunden uberettiget til at rejse noget krav mod Dinel som følge af de konstaterede fejl eller mangler. Såfremt Dinel ikke foretager afhjælpning eller omlevering, eller såfremt Dinels ydelse er af en sådan karakter, at afhjælpning eller omlevering ikke kan finde sted, er Dinel forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler.

4.3. Et eventuelt ansvar for Dinel bortfalder, såfremt reklamation ikke er Dinel i hænde senest 1 år efter, at Dinel har præsteret sin ydelse.

4.4 Dinel fraskriver sig erstatningsansvar for enhver skade, herunder produktansvarsskade, der ikke følger af de ufravigelige regler i Produktansvarsloven. Såfremt Kunden kan godtgøre, at Dinel har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er Dinel dog erstatningsansvarlig over for Kunden for erhvervstingsskader.

4.5. Dinel fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens eventuelle driftstab, tab af avance, rentetab eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold til tredjemand.

4.6. Dinels evt. erstatningsansvar er i alle tilfælde beløbsbegrænset til Dinels vederlag for den fejlagtige eller mangelfulde ydelse og Dinels samlede erstatningsansvar kan aldrig overstige kr. 1.000.000.

5. Underentreprise

5.1 Dinel har ret til helt eller delvist at overlade udførelse af arbejder under aftalen til underentreprenører.

6. Ekstraarbejder

6.1 Udførelse af ekstraarbejder kræver forudgående skriftlig aftale mellem Dinel og Kunden.

6.2 Alle ekstraarbejder udføres som regningsarbejde med mindre andet aftale.

7. Overdragelse

7.1 Dinel må uden Kundens samtykke overdrage aftalen med Kunden til et koncernforbundet selskab.

7.2 Kundens må ikke uden Dinels forudgående skriftlige samtykke overdrage aftalen til tredjepart.

8. Lovvalg og værneting

8.1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Sagens behandling for voldgiften og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig.

 

Standardbetingelserne er udarbejdet 27. marts 2020.