Priser og bestemmelser

Her finder du de gældende priser, tariffer og begyrer for Dinel. Du kan desuden finde oplysninger om, hvilke bestemmelser, som er gældende for brug af til Dinels elnet og information om, hvordan tariffer reguleres.

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Opdateret pr. 1. oktober 2020

Priser pr. 1. januar 2019

Gebyrer - net til kunde Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Betalingsordning: Oprettelses gebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato  105,00  
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit)  720,00  
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op 1.135,00  1.418,75
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op, 2 måler 1.400,00 1.750,00
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00  950,00
Nedtagning af måler (intet leverandørforhold)  740,00  925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg  1.910,00  2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00 1.731,25
Restancegebyr: Grundgebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato til betalingsdato  100,00  
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfrit)  310,00  
     
Gebyrer (øvrige) - net til elinstallatør    
Forgæves kørsel
Hvis elinstallatøren har rekvireret besøg vedr. nettekniske forhold uden at aflyse inden Dinels ankomst på installationsadressen. Fx i forbindelse med at Dinel har modtaget klarmelding til måler, som viser sig alligevel ikke at være tilfældet.
560,00 700,00

Manuel fejlsøgning på måler – på installationsadressen
Hvis en fjernaflæst måler bevidst er blevet frakoblet elnettet, nedtaget eller lignende, uden at Dinel har modtaget besked om handlingen (enten ved anmeldelse via installationsblanketten eller ved direkte kontakt til Dinel) inden arbejdet påbegyndes – se Fællesregulativet afsnit 2- Tilmelding

Bemærk: Dinel har måleransvaret og er dermed ansvarlig for videreformidling af målerdata til DataHub. Dinel er underlagt stramme tidsfrister for levering af timeværdier til DataHub. Af den årsag er Dinel nødt til at sende en montør afsted så hurtigt som muligt for at undersøge årsagen til den manglende kommunikation med fjernaflæsningssystemet.

1.460,00 1.825,00
     
Gebyrer til el-handler via Datahub    
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.)  555,00  693,75
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 670,00 837,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  105,00  131,25
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid  625,00 781,25
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid 1.445,00  1.806,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid  105,00 131,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 260,00 325,00
Opstart fogedforretning 790,00  987,50
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport  1.990,00 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet  785,00 981,25
Opsætning af kontrolmåler  1.420,00 1.775,00
Nedtagning af måler v. eksisterende leverandørforhold 700,00 875,00
Målergenetablering 790,00  987,50
Rykning for aflæsning (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  75,00  93,75
Gebyr for skønnet aflæsning  65,00 81,25
Forgæves kørsel (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 560,00  700,00
     
Gebyrer direkte til el-handler    
For sen betaling fra el-handler (momsfrit) 310,00  
Rykker til el-handler ved for sen betaling (momsfrit) 100,00  

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.


Tilslutningsprisen dækker et leveringsomfang på 25A.
Beregningen svarer til Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som er anmeldt til Energitilsynet.

Priser pr. 1. januar 2020

Boligtype Install. Amp/kW Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr.  inkl. moms
Parcelhuse / fritidshuse:      
Fritliggende bolig til én familie, pr. installation 25 ampere 14.800,00 18.500,00
       
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse:      
Sammenbyggede boliger i bygninger med 1 el. 2 etager pr. bolig 25 ampere 11.750,00 14.687,50
       
Lejligheder:      
Boliger i bygninger med mere end 2 etager  25 ampere  9.750,00  12.187,50
Ungdoms-, ældre- eller plejeboliger  25 ampere 5.130,00 6.412,50
       
Enfasede tilslutninger:      
Installtioner mindre end eller lig med  1 kW  1.710,00 2.137,50
       
Øvrige installationer:      
Grundbeløb for et leveringsomfang til og med  25 ampere  14.800,00 18.500,00
Tillæg pr. ampere over  25 ampere  1.100,00 1.375,00
       
Ladestandere i det offentlige rum til og med 160 ampere pr. ampere 525,00 656,25

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif A - lav  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 1,53 3,14 5,03
Moms 25% 0,38 0,79  1,26
I alt 1,91 3,93  6,29
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      1.043,00
Moms 25%     260,75
I alt pr. installation     1.303,75
       

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif B - høj  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 2,22 5,57 9,75
Moms 25% 0,56 1,39  2,44
I alt 2,78 6,96  12,19
       
Transportbetaling varmeforsyning* 1,80 5,15 9,33
Moms 25% 0,45 1,29 2,33
I alt 2,25 6,44 11,66
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      1.043,00
Moms 25%     260,75
I alt pr. installation     1.303,75
       
Pr. måler varmeforsyning*     1.008,00
Moms 25%     252,00
I alt pr. installation     1.260,00
       
*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for betaling til energispareindsatsen.

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif B - lav  
Øre/kWh
d_priser_250x822px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Høj Spids
Transportbetaling 3,80 8,24 13,41
Moms 25% 0,95 2,06  3,35
I alt 4,75 10,30  16,76
       
Transportbetaling varmeforsyning* 3,38 7,82 12,99
Moms 25% 0,85 1,96 3,25
I alt 4,23 9,78 16,24
       
Abonnement pr. år      Pris i kr.
Pr. måler      359,00
Moms 25%     89,75
I alt pr. installation     448,75
       
Pr. måler varmeforsyning*     324,00
Moms 25%     81,00
I alt pr. installation     405,00
       
*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for betaling til energispareindsatsen.

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. oktober 2020

Tarif C  
Øre/kWh
d_priser_C_250x682px.png
  Tidsdifferentiering
  Lav Spids
Transportbetaling 11,03 36,50
Moms 25% 2,76  9,13
I alt 13,79  45,63
     
Abonnement pr. år    Pris i kr.
Pr. måler    359,00
Moms 25%   89,75
I alt pr. installation   448,75
     

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2020

Årlig udgift til abonnement   Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Nettoafregning med timeafregnet forbrugsmålepunkt*   60,00 75,00
Nettoafregning med flex-/skabelonafregnet forbrugsmålepunkt*   60,00 75,00
*Eksklusiv forbrugsmålerabonnement   
       
Produktionsmåler pr. højspændingsmåler   951,00 1.188,75
Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler      267,00 333,75
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler   65,00 81,25
       
Rådighedstarif Tilslutningspunkt
10 kV net 10/0,4 kV station 0,4 kV net
øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif ekskl. moms  4,23  5,86  10,90
Rådighedstarif inkl. moms   5,29  7,33  13,63
       

Årlig udgift til abonnement
Bruttoafregning: Hele produktionen leveres til Dinel - afregning foretages af Energinet.dk

     
Kraftværksmåler pr. højspændingsmåler**    1.008,00  1.260,00
Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler**       324,00  405,00
**Ekskl. flex-/skabelonafregnet forbrugsmålerabonnement    

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. januar 2020

Årlig udgift til abonnement Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Produktions- og forbrugsmåler    192,00 240,00
Produktionsmåler 267,00 333,75

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

En boliginstallation må kun omfatte en enkelt bolig.

Se Dinel A/S's tilslutningsbestemmelser pr. august 2018

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på dinel@dinel.dk eller tlf. 87 92 55 66, hvis du har spørgsmål.