Priser, tariffer og gebyrer for Dinel

Find de gældende priser og tariffer for Dinel og oplysninger om, hvilke tariffer der gælder for hvem, og hvordan tariffer reguleres.

Nedenfor kan I finde gebyrer, tilslutningsbidrag og tarifferne for el afhængig af, hvilken kundegruppe I tilhører. 

Dinel A/S er berettiget til at foretage ændringer af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Se også metodegodkendelse af tarifberegning

Se også metodegodkendelse af tarifberegning af varmeproduktion

Se også metodegodkendelse af fastsættelse af enhedsabonnement

Opdateret pr. 1. juli 2020

Dinel indfører tidsdiffentierede tariffer den 1. oktober 2020. Læs mere 

En boliginstallation må kun omfatte en enkelt bolig.
Dinel A/S's Tilslutningsbestemmelser er gældende.
Dinel A/S er berettiget til at foretage ændring af priser og gebyrer inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning.

Afgørelse: Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer - gældende indtil 31. december 2020

Afgørelse: Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer - gældende fra 1. januar 2021

Priser pr. 1. januar 2019

Gebyrer - net til kunde Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Betalingsordning: Oprettelses gebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato  105,00  
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit)  720,00  
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op 1.135,00  1.418,75
Oprettelse af midlertidig måler, Dinel sætter op, 2 måler 1.400,00 1.750,00
Nedlæggelse af målerinstallation 760,00  950,00
Nedtagning af måler (intet leverandørforhold)  740,00  925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg  1.910,00  2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00 1.731,25
Restancegebyr: Grundgebyr (momsfrit) + renter fra forfaldsdato til betalingsdato  100,00  
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfrit)  310,00  
     
Gebyrer (øvrige) - net til elinstallatør    
Forgæves kørsel
Hvis elinstallatøren har rekvireret besøg vedr. nettekniske forhold uden at aflyse inden Dinels ankomst på installationsadressen. Fx i forbindelse med at Dinel har modtaget klarmelding til måler, som viser sig alligevel ikke at være tilfældet.
560,00 700,00

Manuel fejlsøgning på måler – på installationsadressen
Hvis en fjernaflæst måler bevidst er blevet frakoblet elnettet, nedtaget eller lignende, uden at Dinel har modtaget besked om handlingen (enten ved anmeldelse via installationsblanketten eller ved direkte kontakt til Dinel) inden arbejdet påbegyndes – se Fællesregulativet afsnit 2- Tilmelding

Bemærk: Dinel har måleransvaret og er dermed ansvarlig for videreformidling af målerdata til DataHub. Dinel er underlagt stramme tidsfrister for levering af timeværdier til DataHub. Af den årsag er Dinel nødt til at sende en montør afsted så hurtigt som muligt for at undersøge årsagen til den manglende kommunikation med fjernaflæsningssystemet.

1.460,00 1.825,00
     
Gebyrer til el-handler via Datahub    
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.)  555,00  693,75
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 670,00 837,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  105,00  131,25
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid  625,00 781,25
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid 1.445,00  1.806,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid  105,00 131,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 260,00 325,00
Opstart fogedforretning 790,00  987,50
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport  1.990,00 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet  785,00 981,25
Opsætning af kontrolmåler  1.420,00 1.775,00
Nedtagning af måler v. eksisterende leverandørforhold 700,00 875,00
Målergenetablering 790,00  987,50
Rykning for aflæsning (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde)  75,00  93,75
Gebyr for skønnet aflæsning  65,00 81,25
Forgæves kørsel (momsfrit ved viderefakturering fra el-handler til kunde) 560,00  700,00
     
Gebyrer direkte til el-handler    
For sen betaling fra el-handler (momsfrit) 310,00  
Rykker til el-handler ved for sen betaling (momsfrit) 100,00  

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.


Tilslutningsprisen dækker et leveringsomfang på 25A.
Beregningen svarer til Dansk Energis standardtilslutningsbidrag, som er anmeldt til Energitilsynet.

Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardinvesteringsbidrag

Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardinvesteringsbidrag for nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere i det offentlige rum

Godkendelse af anmeldt metode for nettilslutningsaftale og vil kår og betingelser for tilslutning med begrænset adgang

Godkendelse af anmeldt metode for opdaterede tilslutningsbestemmelser

Priser pr. 1. januar 2020

Boligtype Install. Amp/kW Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr.  inkl. moms
Parcelhuse / fritidshuse:      
Fritliggende bolig til én familie, pr. installation 25 ampere 14.800,00 18.500,00
       
Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse:      
Sammenbyggede boliger i bygninger med 1 el. 2 etager pr. bolig 25 ampere 11.750,00 14.687,50
       
Lejligheder:      
Boliger i bygninger med mere end 2 etager  25 ampere  9.750,00  12.187,50
Ungdoms-, ældre- eller plejeboliger  25 ampere 5.130,00 6.412,50
       
Enfasede tilslutninger:      
Installtioner mindre end eller lig med  1 kW  1.710,00 2.137,50
       
Øvrige installationer:      
Grundbeløb for et leveringsomfang til og med  25 ampere  14.800,00 18.500,00
Tillæg pr. ampere over  25 ampere  1.100,00 1.375,00
       
Ladestandere i det offentlige rum til og med 50 kW pr. ampere 525,00 656,25

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. juli 2020

Tarif BM - højspænding Øre/kWh
Transportbetaling 5,13
Moms 25%  1,28
I alt  6,41
   
Transportbetaling varmeforsyning* 4,71
Moms 25% 1,18
I alt 5,89
   
Abonnement pr. år  Pris i kr.
Pr. måler  1.043,00
Moms 25% 260,75
I alt pr. installation 1.303,75
   
Pr. måler varmeforsyning* 1.008,00
Moms 25% 252,00
I alt pr. installation 1.260,00
*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for betaling til energispareindsatsen.  

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. juli 2020

Tarif BM - lavspænding Øre/kWh
Transportbetaling  7,57
Moms 25%  1,89
I alt  9,46
   
Transportbetaling varmeforsyning* 7,16
Moms 25% 1,79
I alt 8,95
   
Abonnement pr. år Pris i kr.
Pr. måler 359,00
Moms 25% 89,75
I alt pr. installation  448,75
   
Pr. måler varmeforsyning* 324,00
Moms 25% 81,00
I alt pr. installation 405,00
*Forbrug af el, der anvendes som brændsel i den kollektive varmeforsyning fritages for betaling til energispareindsatsen.

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. juli 2020

Tarif  C Øre/kWh
Transportbetaling 13,60
Moms 25%  3,40
I alt  17,00
   
Abonnement pr. år Pris i kr.
Pr. måler, flex-/skabelonafregnet målepunkt 359,00
Moms 25% 89,75
I alt pr. installation 448,75
   
Pr. måler, timeafregnet målepunkt 359,00
Moms 25% 89,75
I alt pr. installation 448,75

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. juli 2020

Tarif  C Øre/kWh
Transportbetaling 13,60
Moms 25%  3,40
I alt  17,00
   
Abonnement pr. år Pris i kr.
Pr. måler, flex-/skabelonafregnet målepunkt 359,00
Moms 25% 87,75
I alt pr. installation 448,75

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Priser pr. 1. januar 2020

Årlig udgift til abonnement   Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Nettoafregning med timeafregnet forbrugsmålepunkt*   60,00 75,00
Nettoafregning med flex-/skabelonafregnet forbrugsmålepunkt*   60,00 75,00
*Eksklusiv forbrugsmålerabonnement   
       
Produktionsmåler pr. højspændingsmåler   951,00 1.188,75
Produktionsmåler pr. lavspændingsmåler      267,00 333,75
Rådighedsabonnement uden produktionsmåler   65,00 81,25
       
Rådighedstarif Tilslutningspunkt
10 kV net 10/0,4 kV station 0,4 kV net
øre/kWh øre/kWh øre/kWh
Rådighedstarif ekskl. moms  4,23  5,86  10,90
Rådighedstarif inkl. moms   5,29  7,33  13,63
       

Årlig udgift til abonnement
Bruttoafregning: Hele produktionen leveres til Dinel - afregning foretages af Energinet.dk

     
Kraftværksmåler pr. højspændingsmåler**    1.008,00  1.260,00
Kraftværksmåler pr. lavspændingsmåler**       324,00  405,00
**Ekskl. flex-/skabelonafregnet forbrugsmålerabonnement    

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.

*I henhold til Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. opkræves standardabonnement.
Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning.

Priser pr. 1. januar 2020

Årlig udgift til abonnement Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms
Produktions- og forbrugsmåler    192,00 240,00
Produktionsmåler 267,00 333,75

Dinel tager forbehold for eventuelle trykfejl.